algemene voorwaarden

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing voor alle leden die dansen bij The Factory. The Factory heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot The Factory te weigeren.
 • Leden en bezoekers dienen zich correct te gedragen en zich te houden aan de aanwijzingen van de desbetreffende docent. The Factory behoudt zich het recht voor een les te annuleren. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer weinig leden voor een dansles zijn aangemeld.
 • The Factory kan de tarieven, voorwaarden, huisregels en lestijden wijzigen.
 • Plaatsen van foto’s en filmpjes op Social Media is toegestaan mits de dansschool wordt vernoemt.
 • Wanneer er een (eind)voorstelling of presentatie georganiseerd wordt, worden alle leden van de betreffende groep(en) geacht hieraan mee te doen. Dit is hét moment om als groep te laten zien waar hard voor geoefend is.
 • We vragen van de dansers, en de ouders/verzorgers van de dansers, betrokkenheid in het verzorgen van de juist (onder)kleding, het niet missen van de lessen vanaf 2 maanden voor de voorstelling en het tijdig aanwezig zijn voor (generale) repetities en voorstellingen.
 • The Factory communiceert voornamelijk via e-mail. Zorg dat onze mailing niet in je spambox terecht komt.

Aansprakelijkheid

 • The Factory is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van goederen.
 • Door het invullen van het inschrijfformulier verklaart de leerling dat hij/zij geen medische beperkingen heeft zoals hart-, long- en vaatziektes. Is dit wel het geval dan moet dit worden vermeld op het inschrijfformulier.
 • The Factory is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor blessures en/of letsels die tijdens, voor en na de lessen, shows en andere gerelateerde zaken worden opgelopen. Eventuele blessures dienen voor de les bekend te worden gemaakt aan de docent.
 • Verlies of beschadiging aan eigendommen van The Factory door toedoen van lid/bezoeker zullen te allen tijde verhaald worden.

Inschrijven

 • Het lidmaatschap gaat in na ontvangst van het inschrijfformulier, ingevuld en verstuurd via de website.
 • Minderjarigen mogen zich zonder toestemming van ouder(s) en/of verzorger(s) niet zelfstandig bij The Factory inschrijven.
 • Het lidmaatschap bestaat voor onbepaalde tijd en gaat in als het inschrijfformulier geheel is ingevuld; hiermee ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.
 • Na inschrijving is het lid het volledige lesgeld verschuldigd.
 • Inschrijving en deelname is persoonsgebonden en kan niet op een andere persoon worden overgedragen.
 • De deelname aan een wedstrijdteam wordt aangegaan voor een geheel dansseizoen. Het is niet mogelijk je lidmaatschap tijdens het seizoen op te zeggen. 

Uitschrijving

 • Beëindigen van het lidmaatschap kunt u onderaan de website vinden. Opzeggingen dienen te allen tijde via de website te worden ingediend.
 • Elke andere vorm van opzegging zal niet in behandeling worden genomen.
 • Bij het beëindigen van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van één maand, met ingang van de eerste dag van de eerstvolgende maand. Voorbeeld: lid heeft uitschrijfformulier 5 januari ingevuld, lidmaatschap loopt tot 1 maart. 
 • Een uitschrijving is alleen geldig wanneer alle betalingen zijn voldaan. 
 • Let op! Een betaling per seizoen, of wanneer het lid in een wedstrijdteam zit, kan het lidmaatschap niet eerder gestopt worden.
 • Het opzeggen van het lidmaatschap gebeurt door de meerderjarige die aan de betalingsverplichting voldoet.

 

Betaling

 • Betaling van de verschuldigde contributie is uitsluitend mogelijk via automatische incasso.
 • De machtiging dient verstrekt te worden bij het inschrijfformulier. Derhalve is ieder lid gehouden zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn/haar rekening waarvan The Factory gemachtigd is te incasseren.
 • Inschrijving kost eenmalig €12,50 en zal bij de eerste incassering worden meegenomen.
 • Bij een mislukte incasso ontvang je eenmalig kosteloos een herinnering.
 • Bij de 2e herinnering wordt het te incasseren bedrag verhoogd met €2,50 administratiekosten.
 • Indien na een 2e herinnering de betaling uitblijft, wordt er  €15,00 aanmaningskosten in rekening gebracht.
 • Het niet volgen van lessen betekent niet dat je betalingsverplichting is komen te vervallen. Je blijft het volledige lesgeld verschuldigd.
 • Bij verzuim van je betaling kan The Factory toegang tot de dansschool ontzeggen.
 • Er is een mogelijkheid om eens per maand of per seizoen te betalen. Ons seizoen loopt van september t/m juni.
 • Tijdens de zomervakantie (juli & augustus) hoeft u geen lesgeld te betalen.
 • Er bestaat geen recht op restitutie van contributiegelden.
 • The Factory heeft het recht om tarieven en voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen ruim van tevoren via de mail worden aangekondigd.
 • Wijzigingen en aanpassingen gaan in vanaf de eerstvolgende periode waarover het lesgeld verschuldigd is.

Ziekte en afwezigheid

 • Verzuimde lessen worden nooit gerestitueerd. Bij ziekte/afwezigheid van de docent worden de leden telefonisch of per mail op de hoogte gebracht.
 • Vallen er 2 of meer lessen per jaar uit door ziekte of afwezigheid (m.u.v. vakantie en feestdagen) dan worden de lessen ingehaald.
 • Indien het lid verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht de desbetreffende docent op de hoogte te brengen. Dit kan via de mail of via Whatsapp.

Overmacht

 • The Factory is niet aansprakelijk, indien haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 • Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen.
 • Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmogelijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, ziekte van personeel en maatregelen van Overheidswege die uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk onmogelijk maken, gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 • Aanspraak op schadevergoeding is in het geval van overmacht geheel uitgesloten.

Privacy

 • Er kunnen foto’s van de lessen, wedstrijden en voorstellingen gemaakt worden die bijvoorbeeld voor commerciële doeleinden geplaatst kunnen worden in de krant, website en reclame van de dansschool.
 • Als  je hiertegen bezwaren hebt laat ons dit dan weten door een mail te sturen naar info@thefactoryleeuwarden.nl.
 • The Factory behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te allen tijde aan te kunnen passen.
 • Tijdens je online inschrijving verklaar je akkoord te zijn met de algemene voorwaarden, de privacyverklaring en de huisregels van The Factory.